Obchodno – verejná súťaž

Technické služby mesta Prešov, a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718914,
Registrácia: Okresný súd v Prešove, Obchodný register, odd. Sa, Vl. Č. 252/P

vyhlasujú podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvýhodnejš. návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva akcií obchodnej spoločnosti, a to na predaj akcii.