Jesenné upratovanie už začína zajtra

Od 7.septembra až do konca septembra budú po Prešove v rôznych termínoch rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery (VOK). Obyvatelia sa môžu zbaviť objemného odpadu.

06.09.2022

Informácie pre občanov :

Pre jesenné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 126 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK“).

VOK-y  budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a.s.:

 p. Bajus -  tel. čísla 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku  0800 500 012.

Do rozmiestnených VOK-ov  je možné VKLADAŤ :

objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )

Vedľa VOK- u je možné uložiť konáre.

Do rozmiestnených VOK-ov  N E V K L A D A Ť :

pneumatiky, elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...), nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...), drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky,  oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky ( kartónové krabice, detské vaničky ...), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, ... ).  

Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach -  Bajkalská 33 a Jesenná 3, okrem textilu a kníh, ktoré je možné odovzdať len na zbernom dvore na Bajkalskej 33.

 

I. cyklus       07.09.2022 -08.09.2022  (ukončenie piatok  ráno 09.09.2022)    

Lokalita Šidlovec a Dúbrava                      

K Okruhliaku - Pod dubom                          

Šidlovská 19                                                 

Jahodová 37                                                  

Orgovánová 38 -  na okraj cesty ku lesu                  

Jánošíkova 36A -  parkovisko pri COOP Jednota   

Ružová 2                                                       

Dúbravská - konečná MHD                         

Lokalita Rúrky                                            

Na  Rúrkach - obratisko MHD                     

Na Rúrkach 16          

Lokalita Vydumanec-Cemjata                  

Vydumanec - prvá zastávka MHD               

Cemjata – Jelenia                                         

Lokalita Sídlisko II                                     

M. Čulena 48                                                

Odborárska - pred ZŠ                       

Nábrežná - v blízkosti tenisových kurtov     

 

II. cyklus      08.09.2022 -  09.09.2022  (ukončenie sobota ráno 10.09.2022)    

Lokalita Sídlisko II                                     

Čsl. armády 9 - 15 - vnútroblok                               

Októbrová - ZŠ Československej armády - plocha zelene              

Októbrová 32 - parkovisko pri ZUŠ                        

Kollárova -  konečná MHD                          

Horárska 1                                                    

Fučíkova 9 - plocha zelene (trojuholník)                 

Pod Kalváriou -  pri Exercičnom dome       

Pod Kamennou baňou -  oproti č. 23                       

Turistická  -  k objektu trafostanice              

Lokalita Mesto                                            

Sídlisko duklianskych hrdinov 10                

Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok

 

III. cyklus                12.09.2022  - 13.09.2022  (ukončenie streda ráno 14.03.2022)    

Lokalita Mesto         

17. novembra 78 - 94                                    

17. novembra  98 - 114 vnútroblok                

17. novembra  162 - 164                              

Sedliackeho povstania -  parkovisko            

križovatka Železničiarska - Záborského      

križovatka T. Ševčenka - Štefánikova

T. Ševčenka 19          

T. Ševčenka 22-24                                        

Zápotockého  3- 5                                         

Kúpeľná 7 - 9                                               

Pavlovičovo námestie 42 -  parkovisko        

Pavlovičovo námestie 29  -  za BD              

Štúrova 19 - 21 -  vnútroblok            

Grešova 16 - Vajanského 2 – v podchode   

           

 IV. cyklus                14.09.2022  - 15.09.2022  (ukončenie piatok  ráno 16.09.2022)    

Lokalita Mesto

K Starej tehelni 

Sabinovská - Kotrádova - roh ulice              

križovatka  Jesenského - Bezručova            

Bezručova 8                                                  

križovatka Janouškova - Mudroňova

Janouškova 7 - 17                                         

Wolkerova  13                                              

križovatka Krížna - Západná                        

Vodárenská 20                                              

križovatka Burianova - Moyzesova              

Šafárikova  21 - Rumanova 11                     

Moyzesova -  parkovisko za Vežou

Lesík delostrelcov -  K amfiteátru 3 -  roh parku       

Plzenská 13 - 17  - pri stojisku kontajnerov         

 

V. cyklus    19.09.2022  -  20.09.2022  (ukončenie streda ráno 21.09.2022)    

Lokalita Nižná Šebastová                          

Slanská 37 - 39                                                                     

Slanská 18 - pri kaštieli                                

Slanská oproti č. 121                                           

Vodná – Potočná                                          

Rybárska - koniec slepej ulice                          

Nová 28                                                        

Družstevná 21                                              

Pažica 3                                                        

Poľná -  pri transformátore                           

 

Lokalita Sídlisko Šváby                             

Janáčkova 2                           

Royova - Soľná - za ZŠ Važecká                                         

Urxova - koniec ulice pri cintoríne

Lomnická 10 -  plocha zelene pri bočnej stene BD             

Švábska - za KPC - pri stojisku kontajnerov                                     

Švábska 51                                                   

Jiráskova - Suchoňova                                                         

 

VI. cyklus              20.09.2022  -  21.09.2022   (ukončenie štvrtok ráno 22.09.2022)    

Lokalita Sídlisko III  

Tomášikova 42                                 

Prostějovská 22                                            

Prostějovská 60 - koniec slepej ulice pred stĺpikmi      

Prostějovská 103       

Mirka Nešpora 16 - 20                                 

Mirka Nešpora 27                                         

Mirka Nešpora 41 - parkovisko                    

Mukačevská 14                                             

A. Prídavka 28-30 - parkovisko

Volgogradská 4                                            

Volgogradská 68                                          

Tehelná 5  - VSD                                         

Vlada Clementisa  6 - 10                              

Mukačevská 11 -  panelové parkovisko 

 

VII. cyklus              21.09.2022 -  22.09.2022  (ukončenie piatok ráno 23.09.2022)    

Lokalita Solivar                                                                                         

Padlých hrdinov – garáže                                                            

Zlatobanská - Banícka                                              

Solivarská -  pri kostole                                

Ľ. Podjavorinskej -  roh ulice                       

križovatka  Pod Hrádkom - Suvorovova      

Gápľová 48                                                         

križovatka Smetanova - Palárikova              

Zimná - pri ZŠ Májové námestie                  

križovatka Okrajová - Kraskova                  

Soľnobanská  5 -  plocha zelene                   

Kukučínova 52                                                         

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

Višňová - Dubová, parkovisko                     

Bernolákova - garáže                                    

Šoltésovej  7- 8                                             

Oravská - Dargovská -  parkovisko              

Justičná 1- plocha zelene oproti č.1

 

VIII. cyklus           22.09.2022  -  23.09.2022  (ukončenie sobota ráno 24.09.2022)    

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

L. Novomeského  8 - 12                               

Zemplínska 7 - za stojiskom kontajnerov      

A. Matušku 1 - vedľa stojiska kontajnerov  

P. Horova 11 - vedľa stojiska kontajnerov   

Jurkovičova 1 - 2                                          

Ďumbierska 16 -18                                       

Ďumbierska 28 - parkovisko                        

Magurská 21                                                 

Vihorlatská 16 - parkovisko vnútroblok       

Lokalita Šalgovík                                        

Sekčovská - Kamenná -  tlačiareň                

Sekčovská 54                                                   

Pod Šalgovíkom - križovatka                       

 

IX. cyklus            26.09.2022  -  27.09.2022  (ukončenie streda ráno 28.09.2022)   

Zápotockého 13 - plocha zelene       

Štúrova 9 -  plocha zelene pri bočnej stene BD               

Karpatská 11 -  plocha zelene pri parkovisku BD č. 11               

Sibírska 16- 38                                                    

Pod Wilec Hôrkou 2 - spevnená plocha oproti č. 2 

Pod Wilec Hôrkou 43 - oproti                          

Pod Wilec Hôrkou 26                                               

Surdok - konečná MHD                                                                     

Dúbravská  č. 32 - pri kaplnke                                             

Budovateľská 35 - plocha zelene pred bývalou MŠ                

Pod Hrádkom 27                                           

Švábska  56 - plocha zelene pri bočnej stene BD    

Košická 10                                      

Dilongova č. 68                                            

križovatka Komenského 1 - Čapajevova             

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová