Odpadové hospodárstvo

Spoločnosť zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu  vznikajúceho činnosťou fyzických, právnických osôb a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Prešov. Zber prebieha v rámci individuálnej bytovej výstavby formou 110 litrových tzv. KUKA nádob s frekvenciou vývozu jedenkrát týždenne,  v rámci komplexnej bytovej výstavby formou 1100 litrových kontajnerov s frekvenciou vývozu dvakrát týždenne, od právnických osôb a inštitúcií  na základe individuálnej objednávky. Zmesový komunálny odpad je na základe zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov.

V súčinnosti s MsÚ Prešov zabezpečuje spoločnosť zber veľkorozmerného odpadu pristavovaním veľkoobjemových kontajnerov (VOK-ov) v jednotlivých mestských častiach  v rámci tzv. jarného a jesenného upratovania. Harmonogram pristavovania kontajnerov je pravidelne predom uverejňovaný v rámci internetovej stránky spoločnosti a miestných periodík. Vyzbieraný odpad je zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov.

Spoločnosť zabezpečuje taktiež údržbu stanovíšť zberných nádob vrátane opravy a výmeny zberných nádob a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta.