Prevádzka OHVÚ

Kontakty
sídlo prevádzky: Jesenná 3, Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov                   
vedúci prevádzky: Magdaléna Haltmanová - vedúca prevádzky
e-mail: haltmanova@tsmp.sk
mobil: 0918 861 957

Volajte 0918 887 002 (p. Terpáková)  ak máte záujem: 

 • prihlásiť nového producenta odpadu (dodanie novej zbernej nádoby),
 • vymeniť zbernú nádobu alebo vrecia na triedený zber odpadu.

Volajte 0918 877 791 (p. Bajus) ak máte záujem:

 • objednať si odvoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom,
 • nahlásiť problémy pri vývoze komunálneho odpadu, alebo triedení zbieraných zložiek,
 • o prepravné služby,
 • o zemné práce,
 • o odvoz a zneškodnenie fekálií.

Volajte 0918 870 052 (p. Štefánik) ak máte záujem:

 • o zámočnícke, vodoinštalatérske, stolárske, murárske a maliarske práce.

Volajte 0918 861 954 (p. Oravec) ak máte záujem:

 • o autoservisné práce (osobné a nákladné motorové vozidlá),
 • o prenájom mobilných WC.

Volajte 0905 890 506 (Mgr. Stanislav Lukáč) ak máte záujem o:

 • čistenie, kosenie a zimná údržba.

Volajte 0918 870 053 (Mária Tomečková) ak:

 • máte záujem predávať na prešovských trhoviskách?

Volajte 0915 333 243 (Ing. Andrej Senaj) ak máte záujem o:

 • zber triedeného odpadu

Volajte 0905 631 777 (Mgr. Ivona Šoltésová) ak máte záujem o:

 • kúpu nádob na zber odpadu (triedený odpad, BRO)

 

Prevádzka OHVÚ zabezpečuje:

 • komplexné nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta (zber, prepravu, zabezpečenie zneškodnenia skládkovaním),
 • triedený zber odpadov v rámci individuálnej a komplexnej bytovej výstavby na území mesta,
 • úpravu vytriedených komodít pred ich ďalším zhodnotením, resp. zneškodnením,
 • prevádzku Zberných dvorov TSmP, a.s. na ul. Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove,
 • pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, odvoz a zneškodnenie vyzbieraného odpadu,
 • zber, odvoz a zneškodnenie veľkorozmerného odpadu,
 • údržbu detských ihrísk, lavičiek a pieskovísk,
 • údržbu minerálnych prameňov a mestských rekreačných zariadení,
 • prevádzku trhovísk v meste Prešov,
 • kosenie, čistenie a zimná údržba.