Zberné dvory

V rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Prešov a za účelom vytvorenia podmienok pre zber komodít, ktoré je podľa zákonnej povinnosti potrebné oddeľovať od zmesového komunálneho odpadu zriadili a prevádzkujú Technické služby mesta Prešov, a.s. dva zberné dvory:

Zberný dvor TSmP, a.s., ul. Bajkalská 33, Prešov (koniec sídliska III, oproti Veterinárnej nemocnici), tel.č.: 0800 500 012
Zberný dvor TSmP, a.s., ul. Jesenná 3, Prešov (odbočka zo sídliska Šváby smerom na Delňu), tel.č.: 0800 500 012

 

Zberný dvor Bajkalská 33

Pondelok - Piatok
otvorené 8.00 -18.00 hod.

Sobota
otvorené 8.00 -18.00 hod.

Sviatok
zatvorené

 

 

Zberný dvor Jesenná 3

Pondelok - Piatok
otvorené 8.00 -18.00 hod.

Sobota
otvorené 8.00 -18.00 hod.

Sviatok
zatvorené

 

Ďakujeme za pochopenie !


Textil odoberáme na obidvoch zberných dvoroch.
 

Na Zberných dvoroch TSmP, a.s. môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Prešov bezplatne odovzdať nižšie uvedené komodity:

zložky triedeného zberu komunálneho odpadu:

 • SKLO
 • PAPIER
 • PLASTY
 • VKM-viacvrstvové kombinované materiály
 • KOVOVÉ OBALY 
 • BRO-biologicky rozložiteľný odpad = tráva, konáre!!!

nebezpečné odpady:

 • VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA (chladničky, mrazničky, mikrovlné rúry, elektrické a plynové sporáky, tlačiarne, osobné počítače, procesory, monitory, klávesnice, telefónne a faxové zariadenia, kalkulačky, pokladnice, rádioprijímače, televízne prijímače, videorekordéry, fritézy, klimatizačné zariadenia,...)
 • ŽIARIVKY A SVIETIDLÁ
 • POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY
 • ODPADOVÉ MOTOROVÉ A MAZACIE OLEJE, OLEJOVÉ FILTRE
 • FARBY, CHEMIKÁLIE, OBALY Z FARIEB, CHEMIKÁLIÍ = všetky uvedené látky sa musia nachádzať v originálnych obaloch so zreteľným označením ich názvu

ďalšie komodity:

 • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - zmes betónu, tehál, kameniva, obkladačiek, dlaždíc keramiky bez papierových, plastových, sklenených obalov !!! 

  1.januára 2016 nadobúda účinnosť  zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov . V § 81 ods.20 zákona č. 79/2015 Z.z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový  zber drobného stavebného odpadu ( DSO ).

  Mesto Prešov prijalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov číslo 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere

  za DSO nasledovne: 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

  Občan po príchode na zberný dvor predloží doklad totožnosti (OP), následne mu zamestnanec zberného dvora odváži privezený DSO a na základe toho vystaví pokladničný blok a vyberie príslušný poplatok. Občana usmerní k VOK-u , kde môže tento odpad vysypať.

  Zberný dvor Jesenná nemá k dispozícii motováhu, motováha je k dispozícii na zbernom dvore Bajkalská.

  Na zberných dvoroch neodoberáme nebezpečný stavebný odpad = odpad s obsahom azbestu. Jeho zber a zneškodňovanie zabezpečujú špecializované spoločnosti (viď zoznam spoločností zabezpečujúcich zneškodnenie azbestu)
   
 • VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD - nábytok, koberce, umývadlá, dvere, okná 
 • PNEUMATIKY - S platnosťou od 15. decembra 2015 sa v zberných dvoroch na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 z dôvodu zmeny legislatívy (zákon č. 79/⁠2015 Z.z. o odpadoch) nebudú odoberať opotrebované pneumatiky. S účinnosťou od 01.01.2016 sa v súlade s novým zákonom o odpadoch vykonáva spätný zber pneumatík na určených predajných miestach a v autoservisoch.
 • PENOVÝ POLYSTYRÉN (obalový, stavebný) 
 • TEXTIL-ul. Bajkalská 33, Jesenná 3
 • KNIHY - ul.Bajkalská 33, Jesenná 3
 • JEDLÉ OLEJE A TUKY
 • HUMÁNNE a VETERINÁRNE LIEKY NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI OSOBAMI (nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni)

Zložky triedeného odpadu je potrebné ukladať do kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu !!!

Na Vaše prípadne otázky Vám radi odpovieme na telefónnom čísle Prevádzky Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba  t.č. 0918 861 957 alebo na bezplatnej infolinke 0800 500 012, prípadne na e-mailovej adrese: haltmanova@tsmp.sk.