Prevádzka MsL

Mestské lesy Prešov v správe Technických služieb mesta Prešov, a.s. každoročne pristupujú k úprave komunikácii v lokalitách s odvozom drevnej hmoty. Úprava ciest sa vykonáva hneď po ukončení ťažbovej činnosti v dotknutých lokalitách. Obhospodarovateľ vykonáva ťažbovú činnosť v súlade s Programom starostlivosti o les a prihliada na využívanie jednotlivých lokalít na základe podnetov občanov. Program starostlivosti o les a jeho rozpis ťažieb ráta s úmyselnou ťažbou v lokalite Vydumanec až v roku 2018.

Dňa 14.05.2014 v priebehu niekoľkých hodín náporom silného vetra vznikla náhodná ťažba – vetrová kalamita, ktorá nerovnomerne zasiahla plochu mestských lesov v lokalitách Borkút a Šidlovec. Po terénnej rekognoskácii na všetkých úsekoch bol zistený rozsah kalamity v celkovom objeme cca 2 500 m3. V zmysle § 23, ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je obhospodarovateľ lesa povinný v záujme ochrany lesa prednostne vykonať náhodnú ťažbu tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov, preto obhospodarovateľ postupuje v zmysle platnej  lesníckej legislatívy. 

Dominantnou snahou Technických služieb mesta Prešov, a.s. je vykonať spracovanie kalamitného dreva spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu spracovaného dreva. 
 

Kontakt
tel.č.: 051/ 771 86 02
sídlo prevádzky: Borkút, 080 01 Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov          

e-mail: hurny@tsmp.sk
tel.: 0905 456 860
 
Prevádzka ML zabezpečuje:

  • komplexné obhospodarovanie Mestských lesov (ťažbu, zalesňovanie, približovanie a manipuláciu s drevnou hmotou, zalesňovanie lesa po ťažbe a vyžínanie mladých porastov),
  • údržbu a obnovu lesoparku Borkút.

Kontaktujte nás ak potrebujete:

  • zabezpečiť nákup drevnej hmoty,
  • guľatinových výrezov,
  • haluziny