Prešovčania budú zberať tri komodity už spoločne

Obyvatelia mesta Prešov boli doteraz zvyknutí na spoločný zber kovových obalov a nápojových kartónov do jednej zbernej nádoby, príp. vreca. Od 1. júla 2022 nás však čaká spoločný zber týchto druhov odpadov spolu s plastami do jedného vreca/nádoby.

28.06.2022

Všetky kontajnery na sídliskách budú označené novými nálepkami s informáciami o spoločnom zbere týchto komodít a do schránok rodinných domov ale aj bytových domov budú doručené informačné letáky o tejto zmene triedeného zberu.

Čo znamená spoločný zber ?

Spoločný zber znamená, že obsah takéhoto kontajnera sa rýchlejšie zaplní a vyzbieraný odpad sa po dotriedení rýchlejšie dostáva k recyklátorovi. Tento aspekt je mimoriadne dôležitý najmä pri nápojových kartónoch, ktoré ak sa zbierajú samostatne, tak pre ne určené zberné nádoby sa plnia pomerne pomaly. Nápojové kartóny sú náchylné na znehodnotenie, v prípade, že ich cesta na dotriedenie a k recyklátorovi trvá príliš dlho.  

Aká je výhoda tohto zberu ?

Používaním týchto zberných nádob pre spoločný zber sa zvýši dostupnosť zberu pre občana. Zjednoduší sa triedenie odpadov priamo v domácnostiach obyvateľov mesta Prešov, ktorí budú môcť skladovať tri zložky triedeného zberu v jednom spoločnej nádobe alebo vreci.

Čo je dôvodom zmeny ?

Dôvodom zmeny v systéme triedenia  odpadov v meste Prešov, je aj zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov z plastov a kovov a ich odovzdávanie cez sieť obchodných prevádzok. Zapojenosťou občanov do systému zálohovania, s účinnosťou od 01. 01. 2022 sa znižuje množstvo  odpadov v triedenom zbere cez farebné zberné nádoby. Postupným úbytkom odpadových nápojových obalov z plastov a kovov (lebo sú/ budú zálohované) z  dostupných zberných nádob na  triedený zber plastov, resp. plastov, kovových obalov a kompozitných obalov sa uvoľní značná časť z objemu týchto nádob.

Vykonávanie zberu triedeného odpadu pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky zabezpečuje na území mesta Prešov spoločnosť TSmP, a.s. na základe zmluvného vzťahu s mestom Prešov a OZV NATUR-PACK, a.s.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová