Lesopark mesta Prešov

Dôležitou súčasťou Lesného parku mesta Prešov je vytváranie podmienok pre krátkodobú rekreáciu,pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí. Hlavným cieľom je preto vytvoriť také podmienky,aby si široké spektrum návštevníkov našlo priestor na svoje aktivity.

Mestské lesy v správe Technických služieb mesta Prešov, a.s. chcú poskytovať návštevníkom príjemné, čisté a bezpečné prostredie na rekreačné a športové využitie pri splnení podmienok ochrany prírody. Lesy na území mesta Prešov, okrem rekreačnej funkcie, majú aj funkciu hospodársku ( slúžia na produkciu drevnej hmoty ) a preto naša spoločnosť  každoročne zodpovedne pristupuje k základnej údržbe lesných ciest, terénnym úpravám zvážnic, odvodneniu telesa lesných ciest a presvetleniu porastov pozdĺž zvážnic. Týmito opatreniami tak chceme zabezpečiť súlad medzi rekreačnou a hospodárskou funkciou lesných porastov na území Mestských lesov Prešov.V posledných mesiacoch spoločnosť TSmP, a.s. vykonala úpravu lesnej cesty, ktorá vedie od ulice Za Kalváriou (konečná zastávky MHD č.15), pokračuje ulicami Horárska, Zimný Potok a končí v obľúbenej lokalite Borkút. Celková dĺžka trasy je cca 4,5 km. Je sprístupnená pre peších turistov a horskú cyklistiku. Do budúcnosti by sme radi vybudovali prepojenie tejto cesty aj na rekreačný chodník Borkút – Petőfiho pomník – Kamenná baňa – Nad doktorovkou a upravili cestu ešte vysypaním kameniva. Tým sa vytvoria podmienky aj pre rekreačných cyklistov.

Tiež na základe spolupráce s Občianskym združením Slomba, ktorého hlavná činnosť spočíva v propagovaní horskej cyklistiky, máme v mestských lesoch Prešova vybudovaných už 5 cyklotrás – singletracky. Stoja za pozornosť a predstavujú lákadlo pre milovníkov horskej cyklistiky, ale aj bežci či turisti si prídu na svoje.

Technické služby mesta Prešov, a.s. taktiež odporúčajú prechádzku krátkym lesníckym náučným chodníkom v lokalite Malý Borkút v celkovej dĺžke 500 m, ktorý je vedený nenáročným terénom, dostupný aj pre rodiny s deťmi. Na trase lesníckeho chodníka sa návštevník stretne s informačnými tabuľami o flóre a faune a získa zaujímavé informácie o prostredí, v ktorom sa nachádza.

Neoddeliteľnou súčasťou náplne prevádzky Mestské lesy Prešov je udržať kontinuitu v koncepcii obnovy a budovania Lesoparku tak, aby návštevník pociťoval príjemnú atmosféru vychádzajúcu z pobytu v lesnom prostredí. Za týmto cieľom sa snažíme napredovať v kreácií nových nápadov. Taktiež v oblasti Borkút je zase plánovaná výstavba kyslíkovej dráhy, na ktorej budú umiestnené drevené prvky, ktoré umožňujú rehabilitačné a relaxačné cvičenia.

Novinkou, ktorou chceme prilákať návštevníkov do Lesoparku je aj vybudovanie stanovíšť pre discgolf, ide o veľmi populárnu hru s lietajúcim tanierom – diskom.

Vedenie spoločnosti TSmP, a.s. taktiež v rámci koncepčnej práce prijalo troch zamestnancov cez projekt podpory vytvárania pracovných miest, ktorý sa realizuje cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Tí sa aktívne podieľajú na základnej údržbe Lesoparku, čim sa spríjemni prostredie pre všetkých obyvateľov Prešova a návštevníkov Lesoparku.