Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti tvoria:

  • valné zhromaždenie
  • predstavenstvo
  • dozorná rada
  • výkonný riaditeľ

a) Valné zhromaždenie:

  • pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva mesto Prešov ako jediný akcionár

b) Predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Milan Toth (predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ)
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. (člen predstavenstva) 
MUDr. Vasiľ Janko (člen predstavenstva)
MUDr. Ján Ahlers, MPH (člen predstavenstva)
PhDr. Mikuláš Komanický (člen predstavenstva)

c) Dozorná rada spoločnosti:

Ing. Ľudovít Malaga (predseda dozornej rady)
Valéria Drobňáková (člen dozornej rady)
Peter Klesik (člen dozornej rady)

d) Výkonný riaditeľ:

Ing. Milan Toth (predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ)