Voľné pracovné miesta

1. Absolventská prax - absolvent VŠ so zameraním "environmentalistika".

Informácie o pracovnom mieste

Do pracovného pomeru na vykonávanie absolventskej praxe príjmeme absolventa VŠ so zameraním "environmentalistika". Absolventská prax bude vykonávaná 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania v rozsahu 20 hodín týždenne / 4h denne.

Identifikácia požiadaviek na pozíciu

Absolvent školy podľa §8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti musí v deň nástupu na absolventskú prax spĺňať tieto podmienky:
- ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. Podmienka, že ukončil sústavnú prípravu na povolanie pred menej ako dvomi rokmi a je mladší ako 26 rokov veku platí počas celej dĺžky vykonávania absolventskej praxe,

- je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac,

- počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie – absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti (§ 51 odsek 4 zákona o službách zamestnanosti).

Stručná charakteristika spoločnosti

Nosnou činnosťou spoločnosti je zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a s tým spojené zabezpečovanie procesu ich separácie v meste Prešov. Okrem toho obhospodárujeme mestské lesy, spravujeme 8 cintorínov a poskytujeme prepravné služby.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Iné služby

Adresa spoločnosti

Technické služby mesta Prešov a. s.
Bajkalská 33
080 01 Prešov
http://www.tsmp.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Anna Kušníriková
E-mail: assist@tsmp.sk