Ako triediť odpad?

Ak ste obyvateľom individuálnej bytovej výstavby-rodinného domu môžete sa do procesu triedenia odpadu zapojiť tzv. vrecovým systémom t.j. zberom jednotlivých komodít = papier, plasty, sklo, VKM+kovy do farebných plastových vriec, ktoré sú do domácností spoločne s kalendárom pre triedený zber dodávané vždy na začiatku, prípadne v priebehu roka.V rámci kalendára pre triedený zber sú pre Vašu lokalitu vyznačené zberové dni pre jednotlivé komodity. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno.  Pre zber biologicky rozložiteľného odpadu Vám slúži hnedá 240 l nádoba, ktorej vývoz zabezpečia Technické služby mesta Prešov, a.s. podľa termínov, ktoré sú uvedené v kalendári triedeného zberu.

Ak ste obyvateľom komplexnej bytovej výstavby-bytového domu môžete sa do procesu triedenia odpadu zapojiť tzv. kontajnerovým systémom t.j. ukladaním vytriedených komodít = papier, plasty, sklo, VKM+kovy do farebne odlíšených zberových nádob. Kontajnery majú farebne odlíšené veká podľa typu zbieraného odpadu. Otvory pre vhadzovanie sú tvarovo uspôsobené tak, aby zabraňovali znehodnoteniu vyzbieranej komodity poveternostnými podmienkami. Umiestnenie kontajnerov v rámci mesta môžete nájsť tu.

Všetky ostatné triedené zbierané komodity = veľkorozmerný, stavebný, nebezpečný odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, pneumatiky, penový polystyrén a textil vrátane papiera, plastov, skla, VKM+kovov a biologicky rozložiteľných odpadov (trávy, konáre, ovocie, lístie) môžu občania s trvalým pobytom na území mesta bezplatne odovzdať v rámci Zberných dvorov TSmP, a.s (viď. Zberné dvory). Opotrebované prenosné batérie a akumulátory môžete odovzdať aj v rámci zberných miest (viď. mapa kontajnerov)

Ako triediť odpad priamo v domácnosti?

Pre zber triedených komodít si môžete vo Vašej domácnosti vytvoriť systém zberných nádob - smetných košov pre každú triedenú zložku. V súčasnosti sú na trhu dostupné tzv. sortery - smetné nádoby rozdelené na viac častí, ktoré môžu byť zabudované ako súčasť kuchynskej linky. Priestorovo menej náročný je zber komodít do spoločnej nádoby a ich vytrieďovanie priamo na zbernom mieste, pri vhadzovaní do kontajnerov, alebo vriec.

Čo znamenajú uvedené označenia v súvislosti s triedením odpadu:

Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.

 

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Číslený, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PET - polyetylén tereftalát). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musí byť najprv vytriedený!!!
 

Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných materiálov.
 

Označenie vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej nádoby, v prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na triedený zber odpadov.

Označenie vyjadruje, že výrobca obalu zaplatil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. Oprávnená organizácia zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber = triedenie obalov uvedených na trh.

Tento symbol sa používa na označovanie elektrických a elektronických zariadení.


 

PAPIER = MODRÉ VRECE / MODRÝ KONTAJNER

Do modrého kontajnera / modrého vreca prosím vhadzujte:

  • noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,...

Do modrého kontajnera / modrého vreca prosím nevhadzujte:

  • mokrý, mastný, alebo inak znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, prieklepový papier, vrstvený papier, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky, potreby,...

Pri triedení:
JE VHODNÉ z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová väzba)
NIE JE POTREBNÉ z papiera odstraňovať drobné kovové spinky (pri ďalšom spracovaní budú odstránené pomocou separátorov)
NIE JE POTREBNÉ z listových obálok odstraňovať fóliové okienka (spracovateľské zariadenia si s nimi poradia za Vás)

Materiály z papiera a lepenky sú najčastejšie označované týmito značkami:
PAP 22 - papier
PAP 21 - hladká lepenka
PAP 20 - vlnitá lepenka
číslené kódy: 20, 21, 22
 

PLASTY = ŽLTÉ VRECE / ŽLTÝ KONTAJNER

Do žltého kontajnera / žltého vreca prosím vhadzujte:

  • plastové fľaše od minerálok, sladených vôd,  sirupov, oleja, octu, čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,... 

Do žltého kontajnera / žltého vreca prosím nevhadzujte:

  • plasty silne znečistené zeminou, farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od motorového oleja, ropných produktov, chemikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, PVC-materiály,...

Pri triedení:
JE VHODNÉ objem PET fľiaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich stlačením
NIE JE POTREBNÉ z PET fľiaš odstraňovať papierovú, či plastovú etiketu, ani vrchnák
JE VHODNÉ plastové obaly silne znečistené potravinami opláchnuť (hygienické hľadisko)
NIE JE POTREBNÉ plastové obaly slabo znečistené potravinami oplachovať (drobné nečistoty budú pri spracovaní odstránené)
NIE JE POTREBNÉ plastové obaly od kozmetiky čistiť, postačí z nich odstrániť všetky zvyšky prípravku 

!!! do kontajnera a vreca na plasty NEVHADZUJTE materiály z PVC (novodurové rúrky, linoleum) !!!
(PVC komplikuje spracovanie plastov a obsahuje chlór, z ktorého pri spracovaní vznikajú nebezpečné splodiny). 

Materiály z plastov sú najčastejšie označované týmito značkami:
PET (1) - polyetylén tereftalát
PE-polyetylén = LDPE (2) - light density PE/PE s nízkou hustotou
HDPE (4) - high density PE/PE s vysokou hustotou
PVC (3) - polyvinylchlorid
PP (5) - polypropylén
PS (6) - polystyrén
číselné kódy: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 

SKLO = ZELENÉ VRECE / ZELENÝ KONTAJNER

Do zeleného kontajnera / zeleného vreca prosím vhadzujte:

  • všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, pochutín, ...

Do zeleného kontajnera / zeleného vreca prosím nevhadzujte:

  • sklo silne znečistené zeminou, olejom, farbami, chemikáliami, porcelán, keramiku, zrkadlá, obrazovky, monitory, žiarivky, žiarovky, výbojky, svietidlá, autosklo, sklo s kovovou vložkou,...

Materiály zo skla sú najčastejšie označované týmito značkami:
GL 70 - biele sklo
GL 71 - zelené sklo
GL 72 - hnedé sklo
číselné kódy: 70, 71, 72
 

KOVY = ČERVENÉ VRECE / HNEDÝ KONTAJNER

Do hnedého kontajnera / červeného vreca prosím vhadzujte:

  • kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, drobné kovové a hliníkové  predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú fóliu tzv. alobal,...

Do hnedého kontajnera / červeného vreca prosím nevhadzujte:

  • kovové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok,...

Materiály z kovov sú najčastejšie označované týmito značkami:
ALU 41 - hliník
FE 40 - oceľ
číselné kódy: 40, 41
 

VKM - viacvrstvové kombinované materiály = ČERVENÉ VRECE / HNEDÝ KONTAJNER

Do hnedého kontajnera / červeného vreca prosím vhadzujte:

  • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov,...

Do hnedého kontajnera / červeného vreca vreca prosím nevhadzujte:

  • krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier, lepenku,...

Pri triedení:
JE VHODNÉ kartónové obaly predovšetkým od mlieka opláchnuť vodou
JE VHODNÉ objem kartónových obalov zmenšiť ich stlačením
NIE JE POTREBNÉ z kartónových obalov odstraňovať plastový uzáver

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú najčastejšie označované týmito značkami:
C/PAP - viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky
názvom: TETRAPACK, Tetra Pack, Tetra Pak
číslenými kódmi: 80, 81, 82, 83, 84, 86
 

BRO - biologicky rozložiteľný odpad = HNEDÁ NÁDOBA

Nádoba na BRO má hnedú farbu a je označená štítkom biologicky rozložiteľný odpad. Do nádoby je povolené ukladať kvety, piliny, pokosenú trávu, odpad z ovocia  a zeleniny, burinu, lístie. Do nádoby je zakázané ukladať odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Vývoz odpadu zabezpečia Technické služby mesta Prešov, a.s. podľa termínov, ktoré sú uvedené v kalendári triedeného zberu a taktiež aj na tejto webovej stránke. Po pridelení nádoby už nebude možné ukladať zelený odpad do vriec. Občanom naďalej na zelený odpad slúžia aj 2 zberné dvory na Bajkalskej a Jesennej ulici, kde je možnosť donášať hlavne konáre.

OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Nebezpečnými odpadmi sú odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť:

H1 - výbušnosť, H2 - oxidovateľnosť, H3-A - vysoká horľavosť    
H3-B - horľavosť, H4 - dráždivosť, H5 - škodlivosť                        
H6 - toxickosť, H7 - rakovinotvornosť, H8 - leptavosť         
H9 - infekčnosť, H10 - vývojová toxicita, H11 - mutagénnosť
H12 - látky uvoľňujúce pri styku s vodou toxické plyny, H14 - ekotoxicita
H13 - látky uvoľňujúce inú nebezpečnú látku

Najčastejšie sa vyskytujúce sú označované nasledovnými značkami:

Zoznam nebezpečných odpadov môžete nájsť v časti Zberné dvory.