Prečo triediť odpad?

Slovensko ako nový člen Európskej únie od 1. 5. 2004 zabezpečuje plnenie vybraných právnychnoriem EÚ v rôznych oblastiach vrátane ochrany životného prostredia. Vo sfére odpadového hospodárstva nadobudli dňom 1. 1. 2006 účinnosť ustanovenie časti zákona o odpadoch, ktoré zakazuje zneškodňovať (skládkovať, spaľovať) biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad a z parkov, tzv. zelený BIO odpad. BRO musí byť zhodnotený a to materiálovo (kompostovaním), alebo energeticky (fermentáciou na bioplyn). S účinnosťou od 1.1.2010všetky fyzické, právnické osoby a inštitúcie povinné triediť z odpadu päť základných zložiek: papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Metá a obce sú preto povinné k tomuto dátumu zaviesť vhodný systém a  vytvoriť dostatočné podmienky pre triedenie uvedených zložiek odpadu. Zákon o odpadoch zároveň ustanovuje povinnosť pôvodcu odpadov zhromažďovať odpady podľa Katalógu odpadov, teda triediť odpady podľa druhov na tzv O-čkové = ostatné a N-kové, teda nebezpečné odpady. Zákon zároveň zakazuje tieto odpady zmiešavať. Mestá a obce sú preto povinné vytvoriť vhodné podmienky pre odovzdávanie jednotlivých zložiek odpadov (napr. elektroodpad, veľkorozmerný odpad, stavebné odpady, nebezpečné odpady,...), ktoré nie je vhodné a je nezákonné ich zmiešavať s tzv. zmesovým komunálnym odpadom. Nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom upravuje na lokálnej úrovni VZN o odpadoch mesta Prešov č. 1/2014. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je zároveň potrebné:

 1. predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, 
 2. zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín,
 3. využívať odpady ako zdroj energie,
 4. zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie.

EKOLOGICKÉ HĽADISKO

V odpade, ktorý každodenne produkujeme sa nachádza veľké množstvo rôznorodých druhov odpadov.

 • BRO - 38-44%
 • PAPIER - 13-20%
 • SKLO - 8-12%
 • PLASTY - 7-10%
 • KOVY - 3-5%
 • TEXTIL - 4%
 • ŠTRK, TEHLY, PIESOK,... - 4%
 • DREVO, GUMA, KOŽA,... - 3%
 • NO - 1%
 • OSTATNÝ ODPAD - 16-27%

V prípade, že sú uvedené odpady vhadzované do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, budú spoločne s ním v ďalšom procese nakladania zneškodnené (skládkovaním, spaľovaním). Väčšinu z uvedených odpadov však už dnes vieme znovu využiť v procese výroby ako tzv. druhotnú surovinu = materiálovo zhodnotiť = zrecyklovať. V procese recyklácie vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.

 • 670 vyzbieraných a zrecyklovaných hliníkových plechoviek = 1 bycikel
 • 30   vyzbieraných a zrecyklovaných PET fľiaš = 1 fleecová bunda
 • 150 vyzbieraných a zrecyklovaných PET fľiaš = 1 koberec
 • 11 nápojových kartónových obalov = 1 m2 kuchynských utierok
 • vyzbierané a zrecyklované oceľové plechovky = nové plechovky, kľúče,...
 • vyzbierané a zrecyklované nápojové kartónové obaly = darčekové tašky, stavebné dosky,...
 • vyzbieraný a zrecyklovaný papier a lepenka = nový papier, hygienické potreby, puzzle,...
 • vyzbierané a zrecyklované zmesové plasty = plastové profily (večné drevo),...
 • vyzbierané a zrecyklované pneumatiky = povrchy na detské a športové ihriská,...
 • vyzbieraný a zhodnotený bio-odpad = kvalitné hnojivo, bioplyn,...

Ak chceme uvedené odpady využiť ako druhotnú surovinu, musíme ich od ostatných zložiek oddeliť = vytriediť = vyseparovať. Opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny sa šetria primárne prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd pri ich spracovaní a spotreba energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie.

 • recykláciou 110 ton starého papiera sa ušetrí 1 ha 80 ročného lesa a 70 % energie
 • recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy a 74 % energie
 • recykláciou odpadovej medi sa ušetia 4 kg rudy a 80 % energie
 • recykláciou plastov sa ušetrí ropa a 9,4 kWh energie
 • recykláciou skla sa ušetrí 43 %, plastov 97 % a hliníka 95 % energie potrebnej na získanie prvotných surovín a ich spracovanie

Dôsledným triedením sa zníži množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním, alebo spaľovaním a tým aj dlhodobé negatívne zaťaženie životného prostredia a ohrozenie zdravia ľudí pretože na skládkach a v spaľovniach odpadov:

 • sa uložený odpad rozkladá dlhé obdobie (plasty až niekoľko desiatok rokov)
 • zmiešaním rôznorodých odpadov vznikajú chemické látky, ktorých zloženie a nebezpečnosť nepoznáme
 • vznikajú skládkové plyny a priesakové vody, ktoré môžu kontaminovať spodné vody, pôdu, ovzdušie,...
 • pri rozklade biologicky rozložiteľných odpadov vzniká metán, ktorý prispieva k tvorbe skleníkového efektu
 • vznikajú pri spaľovaní rôznorodého odpadu a odpadu s obsahom chlóru (bielený papier, kuchynský odpad s obsahom soli) nebezpečné chemické látky (dioxíny, furány) a toxický popolček 
 • vznikajú odpadové vody z čistenia komínových filtrov, práčiek vzduchu a ďalšie odpady (popol, škvára, toxické usadeniny z komínových filtrov), ktoré je potrebné ďalej ZNEŠKODNIŤ!!!

Triedenie a recyklácia zároveň napomáha tvorbe pracovných miest a trvaloudržateľnému nakladaniu s odpadmi. V rámci našeho nakladania s odpadmi by sme sa preto mali snažiť:

REDUCE = v čo najväčšej miere predchádzať vzniku odpadov
REUSE = v prípade vzniku odpadu sa ho snažiť opätovne využiť
RECYCLE = ak nie je možné odpad znovupoužiť odpady dôsledne triediť

TRIEDENIE ODPADU V MESTE PREŠOV

Proces triedenia odpadu v meste Prešov zabezpečujú Technické služby mesta Prešov, a.s. už od roku 1996, kedy bolo v rámci prešovských sídlisk rozmiestnených prvých 34 kontajnerov na triedený zber papiera a plastov. Postupne boli podmienky pre triedenie rozširované a zber doplnený o ďalšie komodity: sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály a v rámci rodinných domov aj o zelený, biologicky rozložiteľný odpad. Súbežne bol v rámci komplexnej bytovej výstavby zavedený tzv. kontajnerový, v rámci individuálnej bytovej výstavby tzv. vrecový systém zberu odpadov, ktorý celoplošne funguje od 1.1.2007. Obyvateľom rodinných domov sú každoročne doručované sady priesvitných vriec spoločne so kalendárom pretriedený zber. Stanovištia kontajnerov sú postupne vytvárané a dopĺňané tak, aby boli v roku 2010 vytvorené celoplošné podmienky pre triedenie odpadu aj v rámci komplexnej bytovej výstavby.

Triedené komodity sú zbierané a privážané na Zberný dvor TSmP, a.s. na ul. Jesennej 3 v Prešove, kde sú v rámci zriadenej dotrieďovacej linky ďalej upravované: dotrieďované podľa druhov a farieb, lisované a paketované. Takto upravené komodity sú ďalej distribuované k ich zhodnocovateľom = recyklátorom, čím sa celý cyklus triedenia a zhodnocovania odpadov uzatvára.