Triedenie odpadu

Nevyhadzujme suroviny na skládku...TRIEĎME ICH !

So zvyšujúcou sa životnou úrovňou, kúpyschopnosťou obyvateľstva a rozvojom priemyslu dochádza k nárastu množstva vyprodukovaných odpadov, ako aj vyššiemu zaťaženiu životného prostredia a prírodných zdrojov. Odpady, ktoré každý z nás každodenne produkuje je nevyhnutné zneškodniť skládkovaním, alebo spaľovaním. Pritom až 80 percent z toho, čo dennodenne vyhadzujeme predstavuje druhotnú surovinu, ktorú je možné vďaka súčasným technologiám opätovne zaradiť do výrobného procesu, zhodnotiť, zrecyklovať.

  • 38-44 % biologicky rozložiteľné odpady = dobre recyklovateľné
  • 13-20% papier = dobre recyklovateľný
  • 8-12 % sklo = dobre recyklovateľné
  • 7-10 % plasty = recyklovateľné v obmedzenej miere
  • 3-5 % kovy = dobre recyklovateľné
  • 4 % textil = recyklovateľný v obmedzenej miere
  • 4 % anorganický odpad (štrk, piesok, tehly) = dobre recyklovateľný
  • 3 % drevo, guma, koža = recyklovateľné v obmedzenej miere
  • 1 % nebezpečný odpad = recyklovateľný v obmedzenej miere

Čím väčšie množstvo týchto druhotných surovín využijeme, tým viac napomôžeme šetreniu prírodných zdrojov, klesov, ropy, nerastných surovín a znížime množstvo odpadu, ktoré je potrebné zneškodniť na skládke, alebo v spaľovni.  Tieto ciele dosiahneme len vďaka zodpovednému prístupu a dôslednému triedeniu toho, čo vyhadzujeme.

Úlohou Technických služieb mesta Prešov, a.s. je vytvoriť pre Vás čo najvhodnejšie podmienky tak, aby pre Vás nebolo zriedenie odpadu príťažou, ale stala sa bežnou súčasťou Vašeho každodenného života. Len trpezlivým a dlhodobým pôsobením je možné dosiahnuť dobré výsledky. V rámci individuálnej bytovej výstavby sme zaviedli tzv. vrecový, v rámci komplexnej bytovej výstavby tzv. kontajnerový systém triedeného zberu odpadov. Pre potreby obyvateľov mesta Prešov sme zriadili sme dva Zberné dvory TSmP, a.s. (ul. Bajkalská, ul. Jesenná 3). Podmienky triedeného zberu sa snažíme podľa našich reálnych možností neustále rozširovať a zlepšovať.

TOUTO CESTOU VÁS ŽIADAME, VÁŽENÍ OBYVATELIA PREŠOVA, ABY STE K TRIEDENIU KOMUNÁLNEHO ODPADU PRISTUPOVALI S POCHOPENÍM A VAŠÍM ZODPOVEDNÝM POSTOJOM POMOHLI DOSIAHNUŤ STANOVENÉ CIELE.